SAPEX, s.r.o. Audítorská spoločnosť.
Správa o transparentnosti 2016.pdf
Licencia audítora.pdf
Výpis z obchodného registra.pdf

Archív správ
SAPEX, s.r.o. A. Bernoláka 3, 010 01 ŽILINA
IČO 31 632 459.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
v oddieli Sro, vložka číslo 2737/L.
Tel: +421 41 72 35 201
e-mail :
sapex(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk.
Správy o transparentnosti sme vydávali:

a) do 16.6.2016 v súlade s požiadavkou § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o
audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a

b) od 17.6.2016 podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
537 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu.

Uvedené predpisy nadväzujú na článok 40 Smernice 2006/43/EC Európskeho
parlamentu a Rady zo 17.mája 2006 o štatutárnom audite individuálnej a
konsolidovanej účtovnej závierky.